XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 50/54 (od 01.09.20 - ul. Barska 32)

02-353 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0

Aktualności

04 czerwca 2020 04:43 | Aktualności

Wytyczne dla zdających dotyczące uczestnictwa w egzaminach maturalnych
WYTYCZNE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA

ZDAJĄCEGO W EGZAMINIE MATURALNYM


1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.


2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.


3. Zdający przystępują do w/w egzaminów w salach, do których zostali przypisani. Lista imion i nazwisk zdających oraz sal egzaminacyjnych została opublikowana w Librusie w dniu poprzedzającym dany egzamin.


4. W dniu egzaminu listy zdających i sal będą dodatkowo wywieszone na terenie placówki przed wejściem do budynku.


5. W dniach 8 - 9. czerwca 2020  odbywają się egzaminy maturalne z :

  • języka polskiego na poziomie podstawowym godz. 9.00  i rozszerzonym o godz. 14.00
  • matematyki  na poziomie podstawowym – godz. 9.00

   

Obowiązują wówczas następujące zasady wejścia na sale egzaminacyjne:

     Zdający przystępujący do egzaminów:

  • w sali gimnastycznej (sala 58) wchodzą na salę wejściem do strony boiska (przy sali gimnastycznej)
  • w sali 57 (parter szkoły) wchodzą na salę wejściem do strony boiska (vis a vis sali 54)
  • w salach 113 (I piętro), 212 (II piętro), 205 i 51 wchodzą na sale wejściem głównym

Na egzamin należy przybyć 30 min przed rozpoczęciem (odpowiednio 8.30 lub 13.30).


6. W przypadku egzaminów w pozostałych terminach zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym.

 

7. Oczekując na wejście do budynku i po jego opuszczeniu należy zachować odpowiedniego dystans od innych zdających. W budynku zdający zobowiązani są nosić maseczki zakrywając usta i nos.


8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Nie będzie możliwości pozostawienia przyniesionych rzeczy pod nadzorem. W trakcie egzaminów otwarte będą boksy w szatniach. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru prywatne rzeczy zdających.


9. Przed wejściem na salę egzaminacyjną oraz przed skorzystaniem ze słowników zdający mają obowiązek dezynfekować ręce.


10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie.
  • wychodzi do toalety.
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.


11. Zdający powinien przestrzegać higieny kaszlu i kichania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką; nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.


12. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.


13. W trakcie egzaminu zdających obowiązuje konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających oraz zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.


14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeśli zdający ukończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.


15. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na rozpoczęcie kolejnego egzaminu w szkolnym bufecie (z zachowaniem odpowiedniego dystansu).


16. Bufet szkolny nie zapewnia posiłków w dniach egzaminów.


 zasady_covid.jpg

Przeczytano: 335 razy. Wydrukuj|Do góry