XLVIII Liceum Ogólnokształcące

im. Edwarda Dembowskiego

w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 50/54 (od 01.09.20 - ul. Barska 32)

02-353 Warszawa

tel.: (22) 822 06 58

e-mail: lo48@lo48.waw.pl

 
0

Pedagog

pedagog1.jpg [300x276]Gabinet 202 (II piętro) 

tel. (22) 822 06 58 

Aktualne godziny pracy

 

   Katarzyna Brzeska   Marta Grodzicka   Iwona Jankiewicz 
 PONIEDZIAŁEK  07.30 - 17.00 13.40 - 17.10  
WTOREK 11.05 - 17.05 08.00 - 11.30 09.00 - 13.00
ŚRODA 08.00 - 17.00    
CZWARTEK 14.00 - 17.00 07.30 - 11.30  
PIATEK 07.30 - 13.00   10.00 - 13.00 
Badanie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pod kątem specyficznych trudności w nauce

 

Jeżeli badanie pod kątem specyficznych trudności w nauce nie zostało przeprowadzone w toku nauki w szkole podstawowej czy w gimnazjum rodzic lub pełnoletni uczeń może za pośrednictwem Dyrektora XLVIII L.O. zwrócić się do Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 9 w Warszawie o przeprowadzenie takiego badania podając zauważone przez siebie symptomy trudności w nauce ucznia.


Wniosek rodzica o badanie pobierzPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 w Warszawie

http://poradnia9.waw.pl/Pedagog szkolny pracuje w:

 

 • zakresie zadań ogólnowychowawczych
 • zakresie profilaktyki wychowawczej 
 • zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej
 • zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej, 
  a w szczególności: 
 1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 2. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 3. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 4. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży. 
 • zakresie pomocy materialnej:

Stypendia naukowe


Stypendia socjalane


Do 17 września 2018 pedagog szkolny przyjmuje wnioski dotyczące przyznania stypendium szkolnego od uczniów zamieszkałych na terenie WARSZAWY. Uczniowie zamieszkujący poza teren Warszawy ubiegają się o stypendia, zasiłki szkolne i dofinansowanie dożywiania we właściwych z uwagi na miejsce zamieszkania Ośrodkach pomocy Społecznej.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł . Sposób obliczania dochodu wyjaśniono w instrukcji do wniosku.

WNIOSEK pobierz

Zapomogi

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być on przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

WNIOSEK pobierz

Bezpłatne obiady
 
Pomoc w formie posiłku dla ucznia zamieszkałego na terenie Warszawy jest przyznawana nieodpłatnie, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 1028 zł. na osobę.
Wymagane dokumenty
- Pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku.
- Zaświadczenia potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc, lub oświadczenie o osiąganych dochodach.
- W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole powinni złożyć wniosek we właściwej ze względu na miejsce swojego zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku dla dziecka w szkole można składać w trakcie całego roku szkolnego. W przypadku odmowy sfinansowania dożywiania przez Ośrodek Pomocy Społecznej rodzice, prawni opiekunowie, lub pełnoletni uczeń może złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły, który po przeanalizowaniu sytuacji rodzinnej ucznia może podjąć decyzję o finansowaniu posiłków w ramach własnych środków

WNIOSEK pobierz

 • organizacja pracy nauczyciela-pedagoga szkolnego
 • socjoterapia
 • koordynowanie zespołów PPP
 • trening zastępowania agresji

 

 Jeśli masz jakiś problem, nie zostawaj z tym sam.

wsparcie.jpg [300x150]

Słowa leczą

POROZMAWIAJMY